STATUT MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA MECHATRONIKI

 Postanowienia ogólne:


    1. Studenckie Międzywydziałowe Koło Mechatroniki zwane dalej „MKM” działa z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
    2. Merytoryczną opiekę nad „MKM” sprawuje Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
    3. Nadzór naukowo –organizacyjny nad działalnością „MKM” sprawuje opiekun Koła.

I. Cele i zadania „MKM””:

    1. Praktyczne połączenie technologii budowy maszyn z elektroniką, automatyką i inteligentnym sterowaniem.
    2. Rozbudzanie zainteresowań praktycznego wykorzystywania zdobywanej podczas studiów wiedzy.
    3. Zacieśnianie współpracy pomiędzy wydziałami Politechniki Gdańskiej.
    4. Powyższe cele są realizowane w szczególności poprzez:
        a) otwarte warsztaty naukowo – dydaktyczne. 
        b) udział w badaniach naukowych.
        c) organizację spotkań o charakterze edukacyjnym oraz odczytów i dyskusji.
        d) udział w studenckich obozach naukowych.
        e) organizację wycieczek edukacyjnych oraz praktyk studenckich.
        f) współpracę z organizacjami akademickimi.
        g) praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów poprzez realizację projektów.

II. Członkowie „MKM”

    1. Członkami „MKM” mogą być jedynie studenci Politechniki Gdańskiej.
    2. Przyjmowanie lub usuwanie członków przebiega na podstawie głosowania osobowego w obecności co najmniej połowy liczby członków „MKM”. Decyzja zapada większością głosów.
    3. Członkowie „MKM” mają prawo:
        a) aktywnie reprezentować „MKM” w środowisku akademickim,
        b) kształtować działalność organizacyjną „MKM”,
        c) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,
        d) zabierać głos i zgłaszać wnioski na zebraniach „MKM”,
        e) ubiegać się o udział w wyjazdach szkoleniowych i konferencjach.
    4. Członkowie „MKM” mają obowiązek:
        a) wykazywać pomoc w organizacji różnych przedsięwzięć „MKM”,
        b) uczestniczyć w zebraniach „MKM”,
        c) kreować pozytywny wizerunek „MKM”,
        d) stosować się do regulaminu oraz decyzji władz „MKM”,
        e) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w działalności „MKM”.
    5. W przypadku, gdy członek „MKM” nie przestrzega regulaminu lub nie wykazuje zaangażowania w powstawaniu projektów w przeciągu jednego miesiąca, Zarząd decyduje o odsunięciu od danego projektu, zawieszeniu lub pozbawieniu go praw członkowskich. 
    6. Punkt 5. nie ma zastosowania podczas sesji lub w uzasadnionych przypadkach losowych. 

III. Władze „MKM”:

    1. Organem uchwałodawczym „MKM” jest Walne Zgromadzenie Członków Koła.
    2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy w szczególności:
        a) uchwalenie Regulaminu „MKM”,
        b) wybór Zarządu „MKM”.
    3. Władzą wykonawczą „MKM” stanowi Zarząd.
    4. W skład Zarządu „MKM” wchodzą:
        a) Prezes
        b) Vice Prezes
        c) Sekretarz
    5. Zarząd jest organem wykonawczym „MKM” oraz przedstawicielami „MKM” działającymi w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Koła.
    6. Zebrania organizacyjne Członków Koła może być zwołane przez Zarząd „MKM” lub pięciu członków. W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków Koła jest zobowiązany ogłosić termin i miejsce zgromadzenia z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia od daty planowanego zebrania, wraz z jednoczesnym powiadomieniem Opiekuna Koła.
    7. Uchwały Walnego zgromadzenia Członków Koła oraz decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
    8. Zarząd „MKM” jest wybierany spośród wszystkich członków Koła w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków „MKM”.
    9. Kadencja Zarządu „MKM” trwa dwa semestry.
    10. Zarząd może być odwołany jedynie przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów Członków „MKM”.
    11. Do obowiązków Zarządu „MKM” należy:
        a) aktywne kierowanie działalnością Koła,
        b) aktywna praca na rzecz Koła,
        c) reprezentowanie Koła wobec uczelni jak również w środowisku studenckim,
        d) pilnowania przestrzeganie regulaminu „MKM”.
    12. Do obowiązków Prezesa „MKM” należy :
        a) Przewodniczenie zebraniom Walnym oraz spotkaniom organizacyjnym „MKM”,
        b) asygnacja podań i innych formularzy użytku wewnętrznego,
        c) współdziałanie z Opiekunami „MKM” oraz władzami Wydziału i Uczelni,
        d) zwoływanie spotkań organizacyjnych.
        e) kreowanie wizji Koła
        f) prezes ponosi jednoosobową i pełną odpowiedzialność za działalność organizacji przed władzami Politechniki Gdańskiej.
    13. Do obowiązków Vice Prezesa „MKM” należy :
        a) zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności lub niedyspozycji,
        b) pomaganie Prezesowi w sprawach administracyjnych,
        c) współpracowanie z Opiekunami „MKM” oraz władzami Uczelni.
    14. Do obowiązków Sekretarza należy:
        a) sporządzanie protokołów z zebrań Koła,
        b) prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z działalnością Koła,
        c) tworzenie kroniki,
        d) aktywny udział w aktualizacji strony internetowej.

IV. Postanowienia końcowe:

    1. Rozwiązanie „MKM” może nastąpić na podstawie podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Członków „MKM” uchwały o zaprzestaniu działalności Koła, podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
    2. Na wniosek Opiekuna Koła dopuszcza się okresowe zawieszenie działalności „MKM” na czas jednego roku akademickiego, o czym zostaje powiadomiony niezwłocznie Rektor i SSPG.
    3. Rozwiązanie Koła następuje w sytuacji gdy zarząd i 2/3 wszystkich członków uchwalają auto rozwiązanie działalności Koła. Zarząd musi o tym fakcie powiadomić Rektora oraz SSPG.
    4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zatwierdzeniem przez rektora działalności Koła.